Publication details

Konfidenčné oblasti pre koeficienty kalibračnej funkcie

Title in English Confidence regions for coeficients of calibration function
Authors

RÁBOŇOVÁ Petra WIMMER Gejza

Year of publication 2018
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Description Príspevok pojednáva o modeli komparatívnej parametrickej kalibrácie, t.j. analyzuje situáciu, ked’ veličiny merania kalibrovaným aj kalibračným prístrojom (etalónom) sú zaťažené náhodnými chybami merania. Kalibračná funkcia je polynóm. Tento model je modelom s chybami v premenných (errors-in-variables model). Po linearizovaní možeme kalibračný model považovat’ za (lineárny) model nepriamych meraní s podmienkou II.typu na parametre 1. řadu. Pri neznalosti variančných koeficientov je možné dvomi sposobmi použit’ aproximácie typu Kenwarda a Rogera na získanie konfidenčných oblastí pre koeficienty kalibračnej funkcie. Na malej simulačnej št´udii porovnávame tieto dve konfidenčné oblasti.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info