Publication details

Časová a prostorová distribuce lasturnatek na heterogenním prameništi

Investor logo
Title in English Distribution of ostracods in time and space on heterogeneous spring fen
Authors

VÝRAVSKÝ David ZHAI Marie

Year of publication 2018
Type Conference abstract
Citation
Description Západokarpatská prameniště jsou unikátní biotopy, na kterých se setkáváme s vysokou diverzitou různých skupin organizmů, včetně mnoha druhů lasturnatek. Tato studie je zaměřená distribuci lasturnatek na malé škále (v rámci jedné lokality) a její změny v průběhu roku. Na prameništním slatiništi poblíž obce Liptovská Teplička bylo na jaře, v létě a na podzim roku 2014 odebráno ze 4 mezohabitatů celkem 108 vzorků. Bylo zde zaznamenáno 14 druhů lasturnatek s různou mírou vazby na pramenné prostředí, z nichž většina se vyskytovala agregovaně. Jako hlavní faktory prostředí ovlivňující druhové složení společenstva lasturnatek byly identifikovány hloubka vody, se kterou koreluje její teplota, a množství rozpuštěného organického uhlíku, které by mohlo představovat proxy pro množství dostupné potravy. Měřené faktory prostředí vysvětlují agregovaný výskyt pouze u několika druhů a velká část celkové variability ve druhovém složení zůstává nevysvětlená. Změny distribuce lasturnatek v průběhu roku se až na výjimky jeví jako nepříliš významné, což může být dokladem stability podmínek prostředí, která by měla vést k většímu vlivu biotických interakcí. Agregovaný výskyt většiny druhů lasturnatek by tedy mohl být způsoben mezidruhovou kompeticí nebo distribucí predátorů, především larev vodního hmyzu.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info