Project information
Vliv faktorů prostředí a schopnosti šíření na skladbu taxocenóz vodních bezobratlých v izolovaných prameništních slatiništích (Bezobratlí v prameništních slatiništích)

Investor logo
Project Identification
GAP505/11/0779
Project Period
1/2011 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Otázka, zda rozšíření druhů na různých škálách je určeno spíše schopností druhů se šířit nebo jejich nároky na prostředí, nebyla dosud uspokojivě vyřešena. Meta-společenstva vodních bezobratlých na prameništních slatiništích Západních Karpat jsou vhodným modelovým systémem na testování relativního vlivu proměnných prostředí a schopnosti šíření, protože (1) jsou tvořeny různými taxonomickými skupinami, které se navzájem liší schopností šíření, ale sdílejí stejné prostředí, (2) prameništní slatiniště jsou izolovaná stanoviště oddělená navzájem geografickými bariérami a prameništní druhy se šíří převážně mezi povodími, a (3) náš tým již nashromáždil v zájmovém území pro modelové lokality velice dobré údaje o klíčových parametrech prostředí. V tomto projektu chceme oddělit a přímo porovnat čistý a sdílený vliv parametrů prostředí a prostorové struktury na rozšíření druhů různých skupin vodních bezobratlých a testovat, zda se zjištěné závislosti liší mezi prameništními specialisty a stanovištními generalisty.

Publications

Total number of publications: 61


Previous 1 2 3 4 5 6 7 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info