Publication details

Geografický přístup ke strategicky budované bezbariérovosti na příkladu města Brna

Authors

ŠERÝ Ondřej OSMAN Robert TROJAN Jakub ZBIEJCZUK SUCHÁ Ladislava

Year of publication 2018
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Description Téma bezbariérovosti prostoru je poměrně často řešeno na úrovni jednotlivých bytů, domů, přístupnosti jednotlivých objektů – obecně na nižších měřítkových úrovních, a to především z architektonické perspektivy. Předkládaný příspěvek ukazuje, jak lze přistoupit k řešení bezbariérovosti veřejného prostoru z geografické perspektivy ve větším prostorovém rozsahu na úrovni celého města, a to konkrétně Brna. Minimálně v České republice je tento koncepční přístup ojedinělý, většina samospráv se doposud zabývá jednotlivými bezbariérovými úpravami poměrně nahodile až eklekticky. Příspěvek se tak věnuje postupu, jak přistupovat k řešení otázky bezbariérovosti na úrovni celého města koncepčně, tedy jak strategicky vytvářet bezbariérový prostor města. Příspěvek vychází z projektu Strategické nástroje pro utváření bezbariérového prostoru města podpořeného Technologickou agenturou České republiky a popisuje 4 základní konceptuální kroky, které by měly vést ke vzniku efektivní strategie bezbariérovosti. První krok se týká provedení semistrukturovaných rozhovorů se členy Poradního sboru Rady města Brna pro bezbariérové Brno a nadefinování priorit postupného zpřístupňování veřejného prostoru města Brna; druhý krok obsahuje mapování fyzických bariér v prostoru, které dosud brání dosažení přístupnosti míst definovaných prioritami. Třetí krok se soustředí na identifikaci sociální (právní, legislativní, ekonomické atp.) náročnosti odstraňování zmapovaných bariér (reálnost a realizovatelnost zásahů); poslední čtvrtý krok spočívá ve vytvoření akčního plánu postupného odstraňování bariér, který v sobě zahrnuje několik aspektů (např. finanční náročnost, časové hledisko či návaznost zásahů), jež vedou k co nejefektivnějšímu postupu postupného utváření bezbariérového prostoru města.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info