Publication details

Povinnost legality versus efektivní porušení práva. Může člen voleného orgánu v zájmu korporace porušit právo?

Title in English Duty to Obey the Law v. Efficient Breach of Law. May a Member of the Board Violate the Law in the Interest of the Corporation?
Authors

FLOREŠ Martin

Year of publication 2021
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Law

Citation
Description Ambicí příspěvku je zodpovězení otázky, zda porušení právních norem může být, alespoň za určitých okolností, v zájmu obchodní korporace. Otázka souvisí jednak se samotným vymezením zájmu obchodní korporace, konkrétněji s tím, jakou roli v jeho definování hraje požadavek souladnosti s právem (legalita), jednak též s tím, jaké prostředky lze použít při prosazování tohoto zájmu, zda všechny (jakékoliv), které se jeví efektivní, tedy včetně těch rozporných s právem, nebo výhradně a pouze ty, které jsou s právem v souladu. To je významné zejména z hlediska posuzování odpovědnosti členů orgánů za porušení péče řádného hospodáře, za jejíž složku – alespoň podle některých autorů a rozhodovací praxe v některých zemích – bývá považována též povinnost legality. Zdá se přitom, že dosud toto pojetí převládá též v české literatuře, ačkoliv není zcela jasně argumentováno. V tomto směru je třeba ověřit, zda povinnost legality skutečně je součástí povinnosti péče řádného hospodáře, případně v jaké podobě, tedy zda se vyžaduje legalita zcela bezvýjimečná, nebo je na místě hledat její meze. Jaká řešení se případně nabízí?
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info