Publication details

Fenomén problematických skupin obratlovců ve výuce přírodopisu na 2. stupni základních škol

Title in English Phenomenon of specific taxonomic groups of vertebrates in biology education in upper primary schools
Authors

BAĎUŘÍKOVÁ Monika SMOLINSKÝ Radovan

Year of publication 2022
Type Conference abstract
Citation
Description Diplomová práce se věnuje problematice učiv zaměřených především na skupinu plazů probíraných ve výuce přírodopisu v 7. ročnících. Práce je rozdělena na tři části, na teoretickou, praktickou a didaktickou část. V teoretické části se zabývám problematikou plazů v?obecné rovině (morfologie, systematika, výskyt), zástupci plazů vyskytujících se na území ČR, včetně jejich ochrany a vybranými druhy plazů vhodných pro výuku na ZŠ. Rozebírám zde pojmy jako strach, odpor, a fobie, které tito obratlovci mohou vyvolávat. Představuji zařazení tématu o plazech v kontextu učiva 2. stupně ZŠ na základě platných školských dokumentů (reprezentovaných RVP pro ZV a učebnicemi s platnou doložkou MŠMT) a problematiku práce se živými organismy ve výuce přírodopisu na základních školách. Didaktická část práce vytváří návrh, realizaci a reflexi výuky problematických skupin obratlovců (plazů) založené na kontaktu se živými živočichy. Výuka prezentovaná v didaktické části spočívá ve vedení hodiny přírodopisu výše zmíněných učiv v 7. ročnících na dvou vybraných ZŠ ve Zlínském kraji. Ve vyučovacích hodinách byli za účelem zprostředkování kontaktu přítomni ve fauna-boxech živí zástupci plazů (had, ještěr, želva). Nejprve byla provedena pilotáž v netestované třídě a poté proběhla samotná výuka v obou testovacích třídách (jedna městská, jedna vesnická). Formou strukturované myšlenkové mapy byly zjišťovány znalosti žáků, které se týkají plazů, nejprve na začátku výuky se živými plazy a pak po ní. Informace týkající se afektivní stránky, postojů a emocí byly zjišťovány formou pětilístků taktéž na počátku a pak na konci výuky. Praktická část spočívala v?samotné výuce přírodopisu (za použití strukturované myšlenkové mapy a pětilístků) a představuje metodiku, výsledky a závěry z?této výuky na 2. stupni ZŠ k problematice využívání živých zvířat ve výuce, kromě toho také návrhy a diskusi. Tato problematika byla v?rámci České republiky zpracována pouze okrajově a proto budou závěry diskutovány především se zahraniční literaturou.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info