Publication details

Parametry pulzové vlny u pacientů s bikuspidální chlopní – pilotní studie

Authors

BARTKO Ľubomír BUDÍNSKÁ Xenie NOVÁKOVÁ Zuzana ŽÁKOVÁ Daniela

Year of publication 2022
Type Conference abstract
Citation
Description Bikuspidální aortální chlopeň (BAV) patří mezi nejčastější vrozené abnormality srdce. Preva- lence v populaci je udávána v rozmezí 0,5–2 %. BAV je tak významným rizikovým faktorem pro vznik patologie v oblasti aortální chlopně a ascendentní aorty. Nejčastěji se u těchto pacientů rozvíjí aortální regurgitace nebo stenóza, dilatace kořene aorty či ascendentní aorty, nebo nemocní prodělají epizodu infekční endokarditidy. Cílem naší studie bylo zjistit vliv BAV a patologií s ní spojených na cévní systém, a to na základě analýzy parametrů karotido-femorální pulzové vlny pomocí aplanační tonometrie. Ve spolupráci s Centrem kardiovaskulární a transplantační chirurgie jsme vyšetřili soubor 27 pacientů s diagnózou BAV (průměrný věk ±směrodatná odchylka: 42 ±11 let; index tělesné hmotnosti BMI: 27,1 ±5,2 kg/m2). Dle patologie jsme soubor pacientů rozdělili do třech skupin: BAV s regurgitací nebo s regur- gitací spojenou s dilatací kořene aorty (skupina BR+k: 9 pacientů, věk 38±11 let), BAV s regu- rgitací a dilatací ascendentní aorty (skupina BRa: 10 pacientů, 43±12 let) a BAV s regurgitací, dilatací kořene i ascendentní aorty (skupina BRka: 8 pacientů, 42±9 let). U všech pacientů byla provedena analýza karotido-femorální pulzové vlny. Přístrojem Sphygmocor (AtCor Medical, Australia) byly stanoveny následující parametry: systolický tlak (STK), diastolický tlak (DTK), rychlost pulzové vlny (PWV), augmentační tlak (AP), augmentační index standardizovaný na tepovou frekvenci 75/min (AIx75). Pro statistickou analýzu byl použit program STATISTICA, v. 13.0 (StatSoft, Inc.), a data byla hodnocena pomocí neparametrického Man-Whitneyho testu. Našli jsme následující hodnoty základních parametrů pulzové vlny u jednotlivých skupin: BR+k: STK 137±11 mmHg, DTK 79±12 mmHg, PWV 4,7±1,2 m/s, AP 10,2±6,3 mmHg, AIx75 18,6±13,6; BRa: STK 129±25 mmHg, DTK 78±9 mmHg, PWV 3,8±1,1 m/s, AP 15,6±11,0 mmHg, AIx75 27,9±13,2. BRka: STK 130±15 mmHg, DTK 74±7 mmHg, PWV 4,7±0,8 m/s, AP 8,8±5,5 mmHg, AIx75 11,5±15,3. Statisticky významné rozdíly jsme zjistili u PWV (BR+k vs. BRa i BRa vs. BRka; p<0,01); AP (BRa vs. Brka; p<0,05); AIx75 (BR+k vs. BRa; p<0,05 a BRa vs. BRka; p<0,01). Při porovnávání parametrů pulzové vlny (karotido-femorální) u jednotlivých skupin pacientů s BAV se v našem pilotním souboru vyčlenila skupina s problematikou dilatace ascendentní části aorty, která vykazuje statisticky významně odlišné hodnoty od skupin ostatních. Vzhle- dem k určitým limitacím našeho souboru, lze jen spekulovat, zda by to mělo negativní dopad na prognózu pacientů této skupiny. Poděkování patří paní dr. Daniele Žákové a jejímu kolektivu za spolupráci a všem pacientům, kteří se studie účastnili. Poděkování také patří studentům medicíny Tomáši Fordinálovi a Františku Garncarzovi za pomoc v začátcích studie a v prvotním zpracování anamnestických dat.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info