Informace o publikaci

Parametry pulzové vlny u pacientů s bikuspidální chlopní – pilotní studie

Autoři

BARTKO Ľubomír BUDÍNSKÁ Xenie NOVÁKOVÁ Zuzana ŽÁKOVÁ Daniela

Rok publikování 2022
Druh Konferenční abstrakty
Citace
Popis Bikuspidální aortální chlopeň (BAV) patří mezi nejčastější vrozené abnormality srdce. Preva- lence v populaci je udávána v rozmezí 0,5–2 %. BAV je tak významným rizikovým faktorem pro vznik patologie v oblasti aortální chlopně a ascendentní aorty. Nejčastěji se u těchto pacientů rozvíjí aortální regurgitace nebo stenóza, dilatace kořene aorty či ascendentní aorty, nebo nemocní prodělají epizodu infekční endokarditidy. Cílem naší studie bylo zjistit vliv BAV a patologií s ní spojených na cévní systém, a to na základě analýzy parametrů karotido-femorální pulzové vlny pomocí aplanační tonometrie. Ve spolupráci s Centrem kardiovaskulární a transplantační chirurgie jsme vyšetřili soubor 27 pacientů s diagnózou BAV (průměrný věk ±směrodatná odchylka: 42 ±11 let; index tělesné hmotnosti BMI: 27,1 ±5,2 kg/m2). Dle patologie jsme soubor pacientů rozdělili do třech skupin: BAV s regurgitací nebo s regur- gitací spojenou s dilatací kořene aorty (skupina BR+k: 9 pacientů, věk 38±11 let), BAV s regu- rgitací a dilatací ascendentní aorty (skupina BRa: 10 pacientů, 43±12 let) a BAV s regurgitací, dilatací kořene i ascendentní aorty (skupina BRka: 8 pacientů, 42±9 let). U všech pacientů byla provedena analýza karotido-femorální pulzové vlny. Přístrojem Sphygmocor (AtCor Medical, Australia) byly stanoveny následující parametry: systolický tlak (STK), diastolický tlak (DTK), rychlost pulzové vlny (PWV), augmentační tlak (AP), augmentační index standardizovaný na tepovou frekvenci 75/min (AIx75). Pro statistickou analýzu byl použit program STATISTICA, v. 13.0 (StatSoft, Inc.), a data byla hodnocena pomocí neparametrického Man-Whitneyho testu. Našli jsme následující hodnoty základních parametrů pulzové vlny u jednotlivých skupin: BR+k: STK 137±11 mmHg, DTK 79±12 mmHg, PWV 4,7±1,2 m/s, AP 10,2±6,3 mmHg, AIx75 18,6±13,6; BRa: STK 129±25 mmHg, DTK 78±9 mmHg, PWV 3,8±1,1 m/s, AP 15,6±11,0 mmHg, AIx75 27,9±13,2. BRka: STK 130±15 mmHg, DTK 74±7 mmHg, PWV 4,7±0,8 m/s, AP 8,8±5,5 mmHg, AIx75 11,5±15,3. Statisticky významné rozdíly jsme zjistili u PWV (BR+k vs. BRa i BRa vs. BRka; p<0,01); AP (BRa vs. Brka; p<0,05); AIx75 (BR+k vs. BRa; p<0,05 a BRa vs. BRka; p<0,01). Při porovnávání parametrů pulzové vlny (karotido-femorální) u jednotlivých skupin pacientů s BAV se v našem pilotním souboru vyčlenila skupina s problematikou dilatace ascendentní části aorty, která vykazuje statisticky významně odlišné hodnoty od skupin ostatních. Vzhle- dem k určitým limitacím našeho souboru, lze jen spekulovat, zda by to mělo negativní dopad na prognózu pacientů této skupiny. Poděkování patří paní dr. Daniele Žákové a jejímu kolektivu za spolupráci a všem pacientům, kteří se studie účastnili. Poděkování také patří studentům medicíny Tomáši Fordinálovi a Františku Garncarzovi za pomoc v začátcích studie a v prvotním zpracování anamnestických dat.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info