Publication details

Genetická variabilita nemocných s kolorektálním karcinomem: genotyp polymorfismu M235T v genu pro angiotensinogen asociován s operačním postupem

Authors

VESELÝ Martin KÁBELA Martin VLČEK Petr VAŠKŮ Anna BIENERTOVÁ VAŠKŮ Julie

Year of publication 2011
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Úvod: Cílem práce bylo zjistit, zda genotyp polymorfismu M235T v genu pro angiotensinogen je u pacientů s kolorektálním karcinomem asociován s typem provedeného operačního výkonu (1-amputace rekta (Milesova operace), 2-nízká resekce rekta, 3-ostatní – lokální výkony, paliativní operace atd.). Materiál a metody: Do studie bylo zařazeno 101 pacientů s onemocněním kolorektálním karcinomem operovaných na 1. chirurgické klinice Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně v letech 1998 - 2004, 78 mužů a 23 žen průměrného věku 69 let. Stanovení genotypu v polymorfismu M235T genu pro angiotensinogen bylo provedeno metodou polymerázové řetězové reakce s následnou restrikční analýzou. Výsledky: Prokázali jsme statisticky signifikantně častější nutnost provedení Milesovy operace oproti nízké resekci rekta u pacientů s genotypem MM a MT oproti genotypu TT (odds ratio je 3,54, 95% konfidenční interval 1,23-10,13, P=0,01. Senzitivita genotypů MT a TT jako genetického markeru pro výběr Milesovy operace dosahuje hodnoty 0,85, specifita je 0,39. Závěr: Genotypy MT a TT jsou vysoce senzitivním markerem pro nutnost provedení Milesovy operace oproti nízké resekci u pacientů s kolorektálním karcinomem. V době volby operačního postupu nebyl přitom genotyp zmíněného polymorfismu znám.