doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA


Phone: +420 532 23 3008
E‑mail: