doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA


telefon: 532 23 3008
e‑mail: