MUDr. Hana Svačinová, Ph.D.


phone: +420 543 182 993
e‑mail: