MUDr. Hana Svačinová, Ph.D.


telefon: 543 182 993
e‑mail: