Project information
Struktura a dynamika biopolymerů (SDB)

Project Identification
MUNI/A/0928/2009
Project Period
1/2010 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt Struktura a dynamika biopolymerů bude zaměřen na integraci třírozměrných strukturních informací popisujících velké makromolekulární struktury - bílkoviny, nukleové kyseliny a jejich komplexy - do funkčního kontextu s cílem porozumět životně důležitým procesům na buněčné úrovni. Pro studium bude využita celá řada experimentálních metod s velkým rozsahem prostorového rozlišení, včetně rentgenové difrakce monokrystalů, nukleární magnetické rezonance a mikroskopie atomových sil společně s metodami poskytujícími informace o mezimolekulárních interakcích. Pro pochopení základních principů rozpoznávání molekul v živých organismech budou důležité systematické studie in-vitro za využití široké řady biofyzikálních nástrojů. Experimentální přístup bude doplněn teoretickými studiemi využívajícími výpočetní chemii a bioinformatiku. Detailně bude studováno dynamické chování - časové proměny - třírozměrných struktur na široké časové škále 10-10 až 10-2 s, které poskytují informace nezbytné k získání uceleného obrazu o dynamice klíčových buněčných funkcí. Součástí projektu bude i vývoj moderních metod strukturní biologie a extrakce molekulárních dat kriticky důležitých pro biochemické a biomedicíncké aplikace. Do řešení jednotlivých výzkumných projektů budou výrazně zapojeni studenti magisterského a doktorského studijního oboru biomolekulární chemie studijního programu biochemie, který je garantován Národním centrem pro výzkum biomolekul. Kromě toho se na projektech budou podílet i studenti ostatních studijních oborů a programů, na jejichž vzdělávání se Národní centrum pro výzkum biomolekul podílí.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info