Project information

Technologie pro zpřístupnění mapových sbírek ČR : metodika a software pro ochranu a využití děl národního kartografického dědictví. (TEMAP)

Project Identification
DF11P01OVV003
Project Period
3/2011 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Culture of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
The Moravian Library Brno
Charles University

Cílem projektu je vytvoření nových postupů, metodik a softwarových nástrojů pro zpracování, ochranu a on-line zpřístupnění mapových sbírek. Vznikne řešení, kombinující inovativním způsobem sféru kartografie, nejmodernější webové technologie a znalosti paměťových institucí.
Softwarový vývoj bude zaměřen zejména na podporu kolaborativního bibliografického i kartografického zpracování mapových sbírek paměťových institucí (včetně podpory kartograficky korektního zpracování mapových děl) a na následné využití takto získaných dat a metadat pro zefektivnění a nové způsoby on-line zpřístupňování těchto sbírek laické i odborné veřejnosti. Jádrem softwarového řešení bude nástroj Georeferencer, který bude rozšířen o nové vlastnosti (podporu pro kartografické projekce, zpracování mapových děl, vyhledávání map podle grafické podobnosti a další).
Budou sestaveny nové metodiky reflektující mezinárodních katalogizační pravidla RDA (zveřejněná v červnu 2010) pro popis kartografických dokumentů. Tyto metodiky budou zohledňovat stávající praxi a zároveň budou samy ověřeny při vědeckém zpracování nejstarších a nejvzácnějších částí mapových sbírek MZK, UK a MU. Vybrané dokumenty z těchto sbírek budou i digitalizovány a zpřístupněny online. Sekundárním výsledkem tak bude záchrana nejohroženějších dokumentů nevyčíslitelné hodnoty.
Projekt také umožňuje další rozvoj databáze Geografická bibliografie ČR on-line, která bude obohacena o záznamy a náhledy testovaných kartografických bohemik. V souladu s autorskými právy budou zpřístupněny online relevantní plné texty.
Budou navrženy technologické postupy pro kartometrické analýzy vybraných kartografických dokumentů. Výsledky budou ve formě specializované mapy zprostředkovány online s nejvýznamnějšími díly zpracovaných sbírek. Webová prezentace jednotlivých sbírek bude doplněna e-learningovým kurzem, který vysvětlí, jak lze nové technologie využívat.

Publications

Total number of publications: 18


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info