Project information

Inter-cultural comunication - Czech-German relations since 1989

Investor logo
Project Identification
GA405/96/1491
Project Period
1/1996 - 1/1998
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt si bere za cíl sebrání materiálu k aktuálnímu stavu českoněmeckého jazykového a sociálního kontaktu v oblasti hospodářství. Kontakty byly v tomto směru navázány s některými klíčovými a vybranými menšími firmami, v nichž dále popsaný výzkum již probíhá. Jde např. o Škodu Mladá Boleslav, Škodu Plzeň, Signar Blansko aj. Výzkum se zaměřuje na code-switching a jeho motivace, artikulaci a reflexi nacionálních předsudků a hodnocení v jazyce, kulturní standardy, kulturně odlišné styly řízení a komunikační strategie, komunikační konflikty a jejich překlenování apod. Materiálová báze, která bude výsledkem výzkumu, by měla být zpřístupněna i jiným pracovištím podobného zaměření jednak tištěným výstupem, jednak na magnetickém médiu.