Project information

Vzdělávací role Národního památkového ústavu: Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví České republiky

Project Identification
DF12P01OVV014
Project Period
1/2012 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Culture of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education
Cooperating Organization
Charles University Prague
National Heritage Office

Hlavním cílem je aplikovaný výzkum a vývoj, jejichž výsledky dosáhnou efektivního společenského uplatnění, konkrétně přispějí k vytvoření systému vzdělávacích programů zaměřených na edukaci v oblasti nemovitého a movitého kulturního dědictví, včetně historických sídel, kulturní krajiny a archeologických památek. Cílovými skupinami projektu jsou děti a mládež, rodiny s dětmi, laická a odborná veřejnost.
Návrh systému bude komplexní a výzkumně podložený. Tvorba programů a podpora jejich aplikace umožní využití více než 100 zpřístupněných objektů ve správě NPÚ. Z hlediska obsahů i forem budou programy respektovat různé typy učení, včetně celoživotního. Důraz na edukační využití kulturního dědictví v rámci vzdělávacího systému ČR a systematická podpora ne/in-formální učení v prostředí památek přispějí k reflexi národní a kulturní identity. Interaktivní utváření vztahu ke kulturnímu dědictví v ČR umožní také reflektovat roli národního dědictví v evropském kontextu, uvědomit si jeho jedinečnost i vazby, jež mohou přispívat k rozvoji moderní evropské identity. V návaznosti na celosvětové trendy budou edukační aktivity využívat jak vzdělávací potenciál autentického prostředí památkových objektů, tak digitálních technologií. Přispějí tak nejen k efektivní prezentaci památkových hodnot, ale také k rozvoji vzdělanosti, kreativity a hodnotové orientace cílových skupin ve prospěch dobrovolné a udržitelné péče o kulturní dědictví. Originální řešení budou prezentována na mezinárodních fórech. Relevanci a dostupnost výstupů projektu na regionální úrovni zajistí síť edukačních center NPÚ, která postupně vznikají, a která se zapojí do tvorby, implementace a evaluace systému vzdělávacích programů. Výstupy projektu poskytnou metodickou podporu jak státní, tak nestátní památkové péči, uplatní se na všech úrovních formálního vzdělávání i v činnosti neziskového sektoru a zkvalitní nabídku určenou pro rozvoj turistického ruchu.

Publications

Total number of publications: 40


Previous 1 2 3 4 Next