Project information

Studium molekulární podstaty nových tumorových markerů u ovariálních a prostatických karcinomů (Biomarkers)

Project Identification
7AMB12AT019
Project Period
1/2012 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
Institute of Biophysics
Medizinische Universitaet Wien

Ovariální karcinom (OC) je závažné onkogynekologické onemocnění s nejvyšší mortalitou mezi jinými onemocněními ženského reprodukčního systému. Sporadický OC představuje heterogenní skupinu nádorů s různou histologickou stavbou, odvozenou většinou z epitelu ovariálního povrchu. Karcinom prostaty (PCa) je nejčastějším nádorovým onemocněním mužského urogenitálního traktu, kde obvykle vzniká ze žlázového epitelu prostaty. Klinické projevy rozvoje nádorového postižení ovarií i prostaty jsou nespecifické a pozdní záchyt onemocnění výrazně komplikuje terapii a snižuje délku přežití. Stávající diagnostické a prognostické faktory využívané k odhadu vývoje onemocnění, zpřesnění diagnózy a optimalizaci klinických intervencí zahrnují zejména staging, grading a reziduální velikost tumoru po cytoreduktivním zákroku (OC), resp. Gleason score a přítomnost metastatických ložisek (PCa) ze sérových tumorových markerů potom zejména CA 125 (mucin 16) u ovariálního karcinomu a PSA (prostate serum antigen) u karcinomu prostaty. Přestože bylo do současné doby charakterizováno velké množství dalších kandidátních biomarkerů, zůstávají stále CA 125, resp. PSA základními diagnostickými a prediktivními faktory. Nicméně jejich zásadním nedostatkem je nízká diagnostická senzitivita, diskutabilní využití při detekci raných stádií a nízká schopnost dlouhodobé predikce. Problematika nových molekulárních markerů pro diagnostiku, monitoring a predikci rozvoje prostatických a ovariálních karcinomů je tak vysoce aktuální. Předchozí práce navrhovatelů ukázaly na potenciálně významné geny, jejichž exprese je deregulována v nádorových buňkách a které mají schopnost predikovat vývoj onemocnění. Geny/proteiny s charakterem biomarkerů také představují atraktivní cíl specifické biologické léčby. Tento projekt se na základě předchozích výsledků zaměřuje na detailní studium genů TUSC3 a GDF-15

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info