Project information

Právní prostředky ochrany před hlukem (PPOH)

Project Identification
MUNI/A/0907/2012
Project Period
1/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Ochrana před hlukovou zátěží je v podmínkách ČR de lege lata dosud velmi nesystematická a v souvislosti s trendem v rozhodovací praxi soudů (viz zejména nález Ústavního soudu ze dne 11. 1. 2012, sp. zn. I. ÚS 451/11)rovněž i problematicky veřejností vynutitelná. Institut výjimek z hlukových limitů danou situaci ještě více komplikuje. Chybí adekvátní soukromoprávní i veřejnoprávní nástroje. Ze strany příslušných autorizovaných osob lze přitom již prokazatelně vyčíslit nejen snížení životní pohody, ale i konkrétní ztráty na životech v souvislosti s nadlimitním hlukem. V současné době je zpracován věcný záměr zákona o hluku. Tento podklad však vykazuje značné množství nedostatků a nepochopení právně relevantních souvislostí (nedostatky návrhu byly rovněž kritizovány i ze strany veřejného ochránce práv). Jeví se proto jako zcela aktuální a společenky velmi žádoucí danou problematiku uspokojivě řešit. Cílem projektu bude zkoumat odpovídající právní prostředky a cesty k nápravě tohoto nežádoucího stavu. Výsledkem projektu bude návrh vhodných právních nástrojů jako relevantní podklad pro budoucí právní úpravu. Předpokládaný výstup (analýza)bude zpracován na základě rozboru vybrané zahraniční právní úpravy, evropského práva a mezinárodních souvislostí.

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info