Project information
Historické využívání krajiny Českomoravské vrchoviny v pravěku a středověku (Historie krajiny)

Project Identification
DF13P01OVV005
Project Period
3/2013 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Culture of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Institute of Archaeology of the ASCR, Brno, v. v. i.
Mendel University in Brno
Museum of Vysočina
Archaia Brno o.p.s.

Krajina je v současnosti nejvýznamnějším nositelem stop historických a kulturních proměn našich zemí. Pro pravěk je dokonce svědkem jediným. Jednou z výjimečných oblastí, které budou předmětem našeho výzkumu, je z hlediska stavu dochování archeologických památek i krajiny Českomoravská vrchovina a přilehlá jihozápadní Morava. Právě zde, na okraji staré jihomoravské sídelní oblasti, lze sledovat postupné proměny osídlení v pravěku a středověku. Stejně jako v minulosti tak i dnes jde o periferní území, které sice není tak výrazně poznamenáno probíhající destrukcí historické kulturní krajiny rozsáhlou výstavbou, nicméně i zde naše archeologické dědictví postupně mizí, zvláště při budování vodních nádrží a intenzivní zemědělskou a lesní činností. Hlavním cílem projektu je zpřístupnit informace o historické krajině, a ve vazbě na přírodní prostředí sledovat její vývoj. Důraz bude kladen na souhrn a revizi dosavadních poznatků a na metodiku dokumentace a ochrany ohrožených archeologických památek: pravěkých a raně středověkých opevnění a mohylníků, dále středověkých zaniklých vsí, hradů a drobných fortifikací, důlních děl a cest. Základním výstupem projektu bude webový geografický informační systém, který nebude zahrnovat pouze tradiční vymezení archeologických lokalit jako kartografických bodů, či polygonů, ale bude vizualizovat celé sídlení oblasti, případně menší území (např. plužiny) ve vazbě na přírodní podmínky. Tímto novým přístupem ke struktuře krajiny chtějí zúčastněné instituce nabídnout státní správě, krajské samosprávě a vlastníkům nemovitostí nástroj k řešení dlouhodobých záměrů pro management kulturní krajiny. Bohatství a různorodost archeologických památek na Českomoravské vrchovině nabízí velké možnosti turistickému ruchu. Součástí projektu budou tedy i návrhy jejich prezentace včetně různých kulturních aktivit.

Publications

Total number of publications: 23


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info