Project information

Experimentální analýza rozhodování při opakované volbě: ekonomické a politologické přístupy

Project Identification
MUNI/M/0045/2013
Project Period
5/2013 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Social Studies

Cílem společného projektu Katedry veřejné ekonomie ESF MU a experimentálního týmu při MPÚ FSS MU je výzkum rozhodování v různých podmínkách, který má dále fungovat jako příspěvek k poznání rozhodování v realistických situacích, odpovídajících každodennímu rozhodování v ekonomickém i politickém životě. Výzkum lze zasadit do rámce širšího posunu paradigmatu v chápání lidského rozumu, který se objevuje jak v ekonomii, tak v politických vědách, od přísně ekonomického vymezení racionality ve smyslu homo economicus k více psychologickému porozumění limitovaných kapacit lidského rozumu reprezentovaného např. teorií omezené racionality. Omezenost lidské schopnosti kalkulovat nelepší volbu maximalizující zisk je dána i tím, že ekonomická ani politická rozhodnutí nemají většinou předem známou strukturu výplat, proto je realistickým zachycením rozhodování například ekonomický model opakovaného rozhodování na základě předchozí zkušenosti.
Základem projektu je pak aplikace ekonomických teorií a rozhodovacích modelů na politický život a rozhodování na úrovni politických institucí, například v rámci legislativního procesu, i na úrovni individuálního voliče ve volebním cyklu. Výzkumem politického rozhodování na základě ekonomických teoretických modelů tak můžeme přispět k hlubšímu pochopení jevů s významným celospolečenským dopadem. Návrh výzkumu se dále opírá o experimentální metodologii, jakožto velmi dynamicky se rozvíjející výzkumný přístup, který je vhodným nástrojem ke studiu právě lidského rozhodování. Obě zapojená pracoviště jsou svého druhu průkopníky experimentu ve svých oborech v České republice a předkládaný projekt formou mezioborové spolupráce jednoznačně přispívá k rozvoji české experimentální výzkumné tradice.

Publications

Total number of publications: 25


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info