Project information
Inkluze ve škole jako interdisciplinární problém. Východiska, podmínky a strategie realizace

Project Identification
MUNI/M/0012/2013
Project Period
4/2013 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Medicine
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Arts

Cílem projektu je komplexně analyzovat proces inkluze ve škole, a to zejména s ohledem na jeho teoretická východiska, podmínky pro realizaci v rámci české školy a strategie podpory na úrovni školské politiky. Téma inkluze bude řešeno jako interdisciplinární problém, což umožní řešitelům jeho komplexní uchopení bez limitu oborovosti. Inkluzivní vzdělávání není jen problémem pedagogickým nebo speciálněpedagogickým, ale týká se celé řady vědních oborů – psychologie, lékařství a sociologie. Výzkumný projekt bude řešen nově vzniklým konsorciem šesti spolupracujících výzkumných týmů ze tří fakult MU (PdF, LF a FF). Zaměříme na vzdělávací politiku a kritické analýze podrobíme relevantní národní a mezinárodní dokumenty a další zdroje. Dále nás bude zajímat perspektiva organizačně řídící – budeme se věnovat strategiím řízení školy jako instituce a organizace, ve které inkluze probíhá. Pedagogicko-didaktické hledisko uplatníme v další části výzkumu. V této oblasti se zaměříme na výchovu a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole. Z perspektivy speciálněpedagogické budeme zkoumat možnosti inkluze žáků s narušenou komunikační schopností, se sluchovým, mentálním, tělesným a kombinovaným postižením. V rámci zkoumání inkluze ve škole z hlediska medicínského se budeme věnovat zdravotním předpokladům a kompetencím žáků z perspektivy teoretické i klinické medicíny. Při zkoumání psychologických aspektů inkluze budou předmětem zkoumání souvislosti inkluze a kvality života. V rámci sociologické perspektivy budeme zkoumat sociální participaci jedinců se zdravotním postižením jako indikátor úspěšné inkluze.
Interdisciplinární výzkum inkluze ve škole nebyl v českém prostředí dosud proveden. Činnost výzkumných týmů nebude probíhat izolovaně, ale využijeme řady mezioborových synergií. Výsledkem bude komplexní poznání toho, jaké podmínky je nutné vytvořit pro úspěšné inkluzivní vzdělávání. Ve výše uvedeném spatřujeme také inovativnost a originalitu projektu.
Výzkumným prostředím budou běžné základní školy realizující inkluzivní vzdělávání. Využijeme standardní postupy sociálně vědního a medicínského výzkumu. Výsledky budeme prezentovat v kolektivních monografiích (7), v předních odborných časopisech (12) a v řadě výstupů na významných národních a mezinárodních konferencích. Realizovaný projekt bude východiskem pro další výzkumnou práci členů konsorcia.

Publications

Total number of publications: 101


Previous 1 2 3 4 5 6 7 11 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info