Project information

Organizace správy na úseku regionálního rozvoje (OSURR)

Project Identification
MUNI/A/0815/2013
Project Period
1/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Projekt se zaměří na problematiku regionálního rozvoje a na specifické úkoly, které jsou v této oblasti uloženy subjektům veřejné správy. Důraz bude kladen na organizační aspekty problematiky, které však budou nedílně propojovány se zkoumáním efektivity a kvality činnosti veřejné správy. Projekt se bude, vedle souvisejících témat regionálního rozvoje, hlouběji zabývat problematikou institucionalizovaných regionů soudržnosti ve smyslu zákona o podpoře regionálního rozvoje.
V činnosti správních orgánů těchto regionů se vzájemně prolínají prvky státní správy a samosprávy, které dosud nebyly podrobeny hlubší analýze v souvislostech s fungováním celého systému podpory regionálního rozvoje. Současné publikace se nastíněným problémům věnují spíše okrajově, či z jiných než správních a organizačních hledisek.
Prostřednictvím regionů soudržnosti při tom v současnosti dochází zejména k využívány finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie. Organizace a fungování systému podpory regionálního rozvoje je tedy aktuální téma, které vyžaduje důkladné zpracování a to nejen pro potřeby právní teorie, ale také právní praxe. Namátkou lze připomenout, že problémy ve fungování regionů soudržnosti nedávno vyústily v reálnou hrozbu pozastavení finančních prostředků z evropských strukturálních fondů. Takový krok by měl zřejmě zásadní ekonomické dopady na celou Českou republiku. Zamýšlený projekt proto vytváří prostor pro hlubší analýzu a zamyšlení nad vhodností současného systému podpory regionálního rozvoje.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info