Project information

Vybrané aspekty normativních správních aktů (NSA)

Project Identification
MUNI/A/0912/2013
Project Period
1/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Cílem projektu je analyzovat normativní správní akty se zaměřením na jejich povahu, proces jejich tvorby, proceduru přijímání a následnou publikaci. V rámci projektu bude provedena kategorizace normativních správních aktů včetně pojednání o jejich právní povaze, zkoumány přitom budou jejich formální, obsahové, kompetenční a procedurální náležitosti. Stěžejní částí projektu bude charakteristika a popis procedurálních pravidel upravujících postup správních orgánů při přípravě, připomínkování a schvalování normativního správního aktu. Stranou pozornosti nezůstane ani elektronický proces tvorby těchto aktů. V rámci projektu bude přistoupeno ke zkoumání teoretických i praktických otázek, a to mimo jiné s cílem identifikovat problémové body právní úpravy i správněprávní praxe. Zjištěné nedostatky budou doplněny o návrhy de lege ferenda. Důležitý přínos pro řešitelku a studenta spočívá v prohloubení znalostí a využití poznatků v rámci odborného působení, výuky, praxe a hlavně tvorby disertační práce. Vzájemná spolupráce řešitelky a zapojeného studenta při plnění projektu přinese zkvalitnění jeho výsledků.

Publications

Total number of publications: 5


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info