Project information
Proces výběru soudců (PrVySo)

Project Identification
MUNI/A/0849/2013
Project Period
1/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Předmětem projektu je problematika výběru kandidátů na pozice soudců, což je do značné míry otázkou státní správy soudů. Uvedené téma současně přesahuje na straně jedné z oblasti práva správního do oblasti práva ústavního, na straně druhé z oblasti moci výkonné do oblasti moci soudní. Vhodný výběr soudců přitom představuje významnou a nenahraditelnou součást garance nezávislého a profesionálního soudnictví a tím i samotné existence demokratického právního státu.

Ústava ČR sice stanoví, že soudce je do své funkce jmenován prezidentem republiky na návrh vlády, nicméně tento právní akt je pouze završením procesu, který nezbytně začíná již mnohem dříve. Dnes tak např. nejprve předsedové krajských soudů předkládají Ministerstvu spravedlnosti výchozí seznamy kandidátů na soudce. Na této úrovni však (překvapivě?) způsob výběru kandidátů není právně nikterak reglementován, což přinejmenším vytváří značný prostor pro libovůli. Při tom je nutné zdůraznit dvě zásadní skutečnosti: a) závěrečné (relativně transparentní) jmenování soudců na ústavní úrovni zpravidla odpovídá prvotnímu (v zásadě neregulovanému a neveřejnému) výběru kandidátů na úrovni předsedů krajských soudů a Ministerstva spravedlnosti; b) (pomineme-li věkový limit) soudci nejsou jmenování na časově omezené funkční období. V důsledku toho může mít nesprávný výběr soudců zásadní a dlouhodobé negativní důsledky pro fungování české justice a nezbytnou důvěru veřejnosti v ní.

Právě onen prvotní proces výběrů soudců je tedy předmětem navrhovaného projektu. Obdobné problémy lze přitom nalézt též v aktuálním modelu trvalého překládání soudců k vyšším soudům.

Projekt se proto zaměří na zjištění a analýzu současného modelu výběru soudců a jeho fungování a prozkoumá modely uplatňované v jiných právních systémech. V nastíněných souvislostech se pak bude zabývat též otázkami existence soudcovské samosprávy či přístupnosti profese soudce pro jiné právní profesionály. Na základě zjištěných poznatků budou nalézány optimální modely výběru soudců v ČR. Téma bude přitom primárně zkoumáno z hlediska vědy správního práva a správní vědy.

Aktuálnost navrhovaného tématu lze příkladmo doložit nedávnými odbornými úvahami nad implementací centralizovaných výběrových řízení na pozice soudců do českého právního řádu, zveřejněným memorandem pro výběr kandidátů na soudce NSS, či zveřejněnými závěry ze souvisejícího workshopu MU.

Publications

Total number of publications: 5


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info