Project information

Právnické osoby veřejného práva z perspektivy veřejnoprávní a soukromoprávní II (POVP)

Project Identification
MUNI/A/0869/2013
Project Period
1/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Cílem tohoto projektu je teoreticky uchopit, popsat a zformulovat dosavadní doktrinální poznatky týkající se právnických osob veřejného práva jak z pohledu disciplin práva veřejného, tak soukromého.

V tomto mezikatedrovém projektu budou řešitelé vycházet z existujících poznatků teorie a praxe, a to zejména (ne však výhradně) v oblasti vztahů územních samosprávných celků (obcí a krajů) a právnických osob jimi zřizovaných s ostatními právnickými a fyzickými osobami z pohledu práva správního (s důrazem na otázky majetkoprávní), finančního (s důrazem na otázky financování aktivit právnických osob veřejného práva), trestního (s důrazem na otázky trestněprávní odpovědnosti právnických osob) a občanského (s důrazem na roli právnických osob veřejného práva v soukromoprávních vztazích). Pohled na tento specifický druh právnických osob bude zastřešen obecným pohledem ústavněprávním. Doktrinální poznatky čerpané z tuzemské i zahraniční odborné literatury pak budou konfrontovány s aplikační praxí.

Projekt se shora uvedeným předmětem byl realizován v minulém období, kdy byly jeho výstupem odborné příspěvky a stati publikované na vědeckých konferencích a v odborných periodicích. V nynějším období bude hlavním výstupem projektu monografie vytvořená na základě osnovy zpracované v minulém projektovém období.

Projekt je jedinečný komplexním pohledem na problematiku právnických osob veřejného práva. Jeho výstupy mohou být nápomocny pro legislativní činnost i běžnou aplikační praxi jak z pohledu právnických osob veřejného práva, tak z pohledu dalších osob vstupujících s těmito právnickými osobami do různých právních vztahů.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info