Project information

Možnosti diverzifikace zemědělské činnosti

Project Identification
FRVS/687/2007
Project Period
1/2007 - 12/2007
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

V současné Společné zemědělské politice zemí EU (CAP) se vedle stabilních cílů (I. pilíř) zaměřených na zemědělskou produkci objevují v II. pilíři(Rozvoj venkova) cíle jako: zachování a posílení systémů hospodaření charakterizovaných nízkými vstupy, změna zaměření zemědělského výrobního potenciálu, podněcování nepotravinářské výroby, ochrana a posílení vysoké hodnoty přírody a trvale udržitelného zemědělství, které respektuje
požadavky ochrany životního prostředí, diverzifikace s cílem zavádět doplňkové nebo alternativní činnosti atd. Naplňování těchto cílů a s tím spojená možnost čerpání dotací by mělo pomoci podpořit dosažení prosperity českých zemědělců a udržení zemědělství především v méně příznivých oblastech.
Tento projekt se zabývá jedním ze zmiňovaných cílů - možnostmi diverzifikace zemědělské činnosti. Z hlediska snadnější dostupnosti pro řešitelský kolektiv byla vybrána oblast Moravy a Slezska. Projekt analyzuje a komparuje možnosti a okolnosti diverzifikace činnosti zemědělců, jejich motivace a postoje, které jsou pro rozšíření jejich činnosti rozhodující. Cílem je zmapovat případy diverzifikace činnosti zemědělců konk. farmy, které poskytují
agroturistiku, uskutečňují některé agroenvironmentální programy, pěstují rychle rostoucí dřeviny, spalují biomasu nebo se věnují jiné alternativní činnosti ve zmíněném území, dále analyzovat překážky, které jsou s naplňováním těchto cílů spojeny, a navrhnout možnosti dalšího vývoje. Takto vymezené téma u nás nebylo v minulosti zpracováno.

Results

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info