Informace o projektu

Možnosti diverzifikace zemědělské činnosti

Kód projektu
FRVS/687/2007
Období řešení
1/2007 - 12/2007
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

V současné Společné zemědělské politice zemí EU (CAP) se vedle stabilních cílů (I. pilíř) zaměřených na zemědělskou produkci objevují v II. pilíři(Rozvoj venkova) cíle jako: zachování a posílení systémů hospodaření charakterizovaných nízkými vstupy, změna zaměření zemědělského výrobního potenciálu, podněcování nepotravinářské výroby, ochrana a posílení vysoké hodnoty přírody a trvale udržitelného zemědělství, které respektuje
požadavky ochrany životního prostředí, diverzifikace s cílem zavádět doplňkové nebo alternativní činnosti atd. Naplňování těchto cílů a s tím spojená možnost čerpání dotací by mělo pomoci podpořit dosažení prosperity českých zemědělců a udržení zemědělství především v méně příznivých oblastech.
Tento projekt se zabývá jedním ze zmiňovaných cílů - možnostmi diverzifikace zemědělské činnosti. Z hlediska snadnější dostupnosti pro řešitelský kolektiv byla vybrána oblast Moravy a Slezska. Projekt analyzuje a komparuje možnosti a okolnosti diverzifikace činnosti zemědělců, jejich motivace a postoje, které jsou pro rozšíření jejich činnosti rozhodující. Cílem je zmapovat případy diverzifikace činnosti zemědělců konk. farmy, které poskytují
agroturistiku, uskutečňují některé agroenvironmentální programy, pěstují rychle rostoucí dřeviny, spalují biomasu nebo se věnují jiné alternativní činnosti ve zmíněném území, dále analyzovat překážky, které jsou s naplňováním těchto cílů spojeny, a navrhnout možnosti dalšího vývoje. Takto vymezené téma u nás nebylo v minulosti zpracováno.

Výsledky

*poznatky přispějí k výuce předmětu ENS222 "Sídla - krajina - divočina" bakalářského studijního programu B6737 B-HE "Humanitní environmentalistika", se studijním oborem FSS 6107R013 EN "Environmentální studia". *bude zpracována literární rešerše článků a publikací souvisejících s tématem diverzifikace činnosti zemědělců, pořízena fotodokumentace, získaná během návštěv lokalit konkrétních případů diverzifikace činnosti zemědělců *poznatky přispějí několika tématy při asistenci ve výuce předmětu HEN437 "Hospodaření v krajině" navazujícího magisterského studijního programu Humanitní environmentalistika se studijním oborem humanitní environmentalistika. *posílí schopnosti řešitele a poluřešitele při odborné konzultaci bakalářských a diplomových prací *přednáška pro Univerzitu 3. věku MU *příspěvek na konferenci (Venkovská krajina v Hostětíně) a článek v některém environmentálně zaměřeném časopise (Sedmá generace, Veronica)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info