Project information

Project information
Zásadní význam fosforylace YS. Studium interakce mezi CTD a transkripčním elongačním faktorem Spt6

Investor logo
Project Identification
GA15-24117S
Project Period
1/2015 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology

Histonový chaperon Spt6 je vysoce konzervovaný protein, který se účastní procesů transkripční elongace, spravování chromatinu a zpracování mRNA. Spt6 je potřebná k vazbě RNA procesních faktorů na RNA polymerázu II (RNAPII) ve fázi transkripční elongace. Flexibilní C-terminální doména RNAPII (CTD) je rozpoznávána tandemovou SH2 doménou proteinu Spt6. Změny ve fosforylaci na CTD s kozervovanou repeticí heptapetidu Y1S2P3T4S5P6S7 kontrolují během transkripčního cyklu vazbu transkripčních a mRNA procesních faktorů na RNAPII. Nedávno bylo ukázáno, že fosforylace na pozici Y1 podporuje vazbu elongačního faktoru Spt6. V předkládaném projektu navrhujeme použití nukleární magnetické rezonance (NMR), dynamické analýzy transkriptomu (DTA) a fluorescenční anizotropie (FA) k pochopení klíčových molekulárních a strukturních vlastností, které ovlivňují interakci mezi Spt6 a specificky fosforylovanou CTD in vivo a in
vitro.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info