Project information

DA VINCI – Zlepšení vizualizace, interpretace a srovnatelnosti dat o organických polutantech v dlouhodobých monitorovacích sítích

Investor logo
Project Identification
EHP-CZ02-OV-1-029-2015
Project Period
1/2015 - 3/2016
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of the Environment of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Norwegian Institute for Air Research

Cílem projektu je podpořit lepší interpretaci globálně dostupných dat o kontaminaci ovzduší perzistentními organickými polutanty (POPs) a přesnější analýzu jejich dlouhodobých trendů.
K tomu přispěje naplnění dílčích cílů, zejména (i) identifikace nejistot pramenících z kompilace dat
pocházejících z různých zdrojů, (ii) zpřesnění interpretace výsledků pasivních vzorkovacích sít a analýza jejich srovnatelnosti s konvenčními metodami pro účely společné interpretace trendů, a (iii)
nové způsoby analýzy, prezentace a interpretace výsledků použitelné pro odbornou komunitu
uživatelů i laickou veřejnost. Předkládaný projekt vychází z analýzy aktuálních priorit identifikovaných
v řadě evropských i národních strategických dokumentů zejména v souvislosti s realizací Globálního
monitorovacího plánu (GMP) Stockholmské úmluvy (SÚ) o POPs. Z těchto dokumentů jasně vyplývá
potřeba analyzovat dlouhodobé trendy koncentrací těchto látek v prostředí a lidských tkáních pro
účely hodnocení efektivity přijatých opatření. Navrhovatel projektu ve svém návrhu využívá
dlouhodobých zkušeností žadatele s účastí v mezinárodních monitorovacích sítích (EMEP, Evropský
monitorovací a hodnotící program) i s koordinací takových sítí (MONET). Staví na expertíze
zapojených odborníků, na existujících kapacitách akreditovaných stopových laboratoří žadatele a zejména na existenci dvou významných datových zdrojů: systému GENASIS (Global ENvironmental
ASsessment Information System) spravovaného pracovištěm žadatelem (MU) a systému EBAS
spravovaného projektovým partnerem (NILU). Zatímco GENASIS shromažďuje data o POPs získaná ze sítí pasivního monitoringu ovzduší v České republice, Evropě, Asii a Africe, EBAS poskytuje data o aktivních měření volného ovzduší a atmosférické depozice v evropské síti EMEP. Dlouhodobý
charakter obou monitorovacích programů a jejich částečný překryv nabízejí možnost jejich společné
analýzy a odvození obecně platných závěrů metodicky využitelných při hodnocení a interpretaci
globálních dat. Projekt tím přispěje k dosažení výstupů programu (Posílená realizace
environmentálních monitorovacích programů) i naplnění jeho celkových výsledků (Zlepšení
informovanosti o životním prostředí o vlivu, stavu a trendech).

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info