Informace o projektu
DA VINCI – Zlepšení vizualizace, interpretace a srovnatelnosti dat o organických polutantech v dlouhodobých monitorovacích sítích

Logo poskytovatele
Kód projektu
EHP-CZ02-OV-1-029-2015
Období řešení
1/2015 - 3/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo životního prostředí ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Norwegian Institute for Air Research

Cílem projektu je podpořit lepší interpretaci globálně dostupných dat o kontaminaci ovzduší perzistentními organickými polutanty (POPs) a přesnější analýzu jejich dlouhodobých trendů.
K tomu přispěje naplnění dílčích cílů, zejména (i) identifikace nejistot pramenících z kompilace dat
pocházejících z různých zdrojů, (ii) zpřesnění interpretace výsledků pasivních vzorkovacích sít a analýza jejich srovnatelnosti s konvenčními metodami pro účely společné interpretace trendů, a (iii)
nové způsoby analýzy, prezentace a interpretace výsledků použitelné pro odbornou komunitu
uživatelů i laickou veřejnost. Předkládaný projekt vychází z analýzy aktuálních priorit identifikovaných
v řadě evropských i národních strategických dokumentů zejména v souvislosti s realizací Globálního
monitorovacího plánu (GMP) Stockholmské úmluvy (SÚ) o POPs. Z těchto dokumentů jasně vyplývá
potřeba analyzovat dlouhodobé trendy koncentrací těchto látek v prostředí a lidských tkáních pro
účely hodnocení efektivity přijatých opatření. Navrhovatel projektu ve svém návrhu využívá
dlouhodobých zkušeností žadatele s účastí v mezinárodních monitorovacích sítích (EMEP, Evropský
monitorovací a hodnotící program) i s koordinací takových sítí (MONET). Staví na expertíze
zapojených odborníků, na existujících kapacitách akreditovaných stopových laboratoří žadatele a zejména na existenci dvou významných datových zdrojů: systému GENASIS (Global ENvironmental
ASsessment Information System) spravovaného pracovištěm žadatelem (MU) a systému EBAS
spravovaného projektovým partnerem (NILU). Zatímco GENASIS shromažďuje data o POPs získaná ze sítí pasivního monitoringu ovzduší v České republice, Evropě, Asii a Africe, EBAS poskytuje data o aktivních měření volného ovzduší a atmosférické depozice v evropské síti EMEP. Dlouhodobý
charakter obou monitorovacích programů a jejich částečný překryv nabízejí možnost jejich společné
analýzy a odvození obecně platných závěrů metodicky využitelných při hodnocení a interpretaci
globálních dat. Projekt tím přispěje k dosažení výstupů programu (Posílená realizace
environmentálních monitorovacích programů) i naplnění jeho celkových výsledků (Zlepšení
informovanosti o životním prostředí o vlivu, stavu a trendech).

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info