Project information

Determinace daňového práva (DeDaP)

Project Identification
MUNI/A/1324/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Pojem daňové právo je běžně a široce používán jak laickou, tak odbornou veřejností. Přitom není zcela jasné, co daný pojem vyjadřuje, jaký je jeho obsah a předmět regulace.
Stěžejním cílem projektu je tedy vyjasnit a vymezit pojem daňové právo v právní vědě a v didaktice. Tohoto cíle bude dosaženo poznáváním a analýzou jednotlivých poznatků předních představitelů vědy daňového práva nejen v České republice, ale i v Evropě a v dalších vyspělých zemích. Bude třeba vyjasnit předmět regulace daňového práva, identifikovat jednotlivé povinnosti daňového charakteru včetně parafiskálních příjmů veřejných fondů a definovat tak vnitřní systém daňového práva. Nedílnou součástí výzkumu musí být též poznávání vztahů mezi daňovým právem a dalšími právními odvětvími, resp. vymezení daňového práva v systému práva finančního.
Výstupem projektu bude ucelený soubor vědeckých článků publikovaných v domácím i zahraničních časopisech a sbornících z konferencí. Výsledky svého bádání budou řešitelé projektu prezentovat na odborných fórech v tuzemsku i v zahraničí.

Publications

Total number of publications: 22


Previous 1 2 3 Next