Project information
Interdisciplinární centrum výzkumů sociálních struktur pravěku až vrcholného středověku

Navržený výzkumný záměr je integrujícím projektem, v jehož rámci budou sledovány a determinovány ústřední a sociální struktury od pravěku po vrcholný středověk. Kromě archeologie na něm participuje i řada dalších oborů společenských i přírodních věd. Ve svém souhrnu bude pozornost zaměřena z teoretického i praktického hlediska na sídelní prostor, teorii sídelního prostoru a krajiny, jeho proměny v čase, sídelní typy, prostorovou archeologii, technologické procesy a vztah člověka k přírodnímu prostředí, symboliku artefaktů, objektů a krajiny, speciálně potom sídla a každodenní život (vesnice, město, kasteologie, monasterologie atd.), aplikace přírodovědných disciplin v archeologickém bádání včetně studia depozičních a postdepozičních procesů a jejich rozpoznatelnost různými metodami výzkumu atd. Stranou nezůstane ani problematika péče o kulturní dědictví a jeho záchranu. Tento komplexní pohled může výrazně prohloubit naše vědomosti o vývoji a organizovanosti lidské pospolitosti a společenských změnách od nejstarších zárodečných forem po vznik prvých mocenských center, provotních měst, raně městských center a sídel vznikající šlechty v době raného středověku až po plně institucionální města a fortifikovaná sídla šlechty středověku vrcholného, a to v návaznosti na jejich zázemí i celkovou sídlištní strukturu a její změny.

Publications

Total number of publications: 752


Previous 1 2 3 4 5 6 7 76 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info