Project information
Analýza klonální heterogenity chronické lymfocytární leukemie pomoci sekvenování nové generace genu pro B-buněčný receptor. Národní studie

Project Identification
15-30015A (kod CEP: NV15-30015A)
Project Period
5/2015 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology
Cooperating Organization
University Hospital Brno-Bohunice

Chronická lymfocytární leukémie (CLL) se vyznačuje vysokou heterogenitou klinického průběhu a molekulárních vlastností maligních B lymfocytů. CLL má klonální charakter a díky tomu je možné popsat každý případ CLL jedinečnou přestavbou imunoglobulinových genů (IG), kódující B buněčný receptor. Publikované molekulárně-biologické analýzy dokládají význam antigenní stimulace u CLL, což je podpořeno také výsledky epidemiologických studií. Vysokokapacitní sekvenační technologie dosud nebyly široce využívány ve výzkumu IG kvůli řadě metodických nedostatků. Navrhovaný projekt si klade za cíl zavést moderní technologii vysokokapacitního sekvenování IG a provést národní screening nově diagnostikovaných CLL pacientů. Data generovaná pomocí sekvenování budou podrobně studována ve vztahu ke klinickému průběhu CLL, laboratorním parametrům a epidemiologickým nálezům. Abychom dosáhli vytyčených cílů, hodláme provést epidemiologickou studii nově diagnostikovaných CLL na národní úrovni. Jako prostředek plnění cílů také využijeme a dále rozšíříme národní databázi CLL pacientů CLLEAR.

Publications

Total number of publications: 44


Previous 1 2 3 4 5 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info