Project information

Dynamické makroekonomické modely malých otevřených ekonomik – aktuální problémy a výzvy (Dynamické makroekonomické modely)

Project Identification
MUNI/A/1040/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Dynamické makroekonomické modely, zejména pak dynamické stochastické modely všeobecné rovnováhy (DSGE) jsou důležitým nástrojem pro analýzu a predikce vývoje ekonomik využívaným při tvorbě monetární politiky. Jejich výhodou je možnost tvorby alternativních scénářů makroekonomického vývoje při různých nastaveních hospodářské politiky včetně analýzy citlivosti na vstupní stimuly. V současnosti jsou v rámci modelování malých otevřených ekonomik v popředí zájmu tři významné, vzájemně se prolínající problémy. Prvním z nich je problematika predikovatelnosti rizika vývoje zahraničních ekonomik, které jsou zdrojem šoků přenášených do domácího prostředí. Druhým problémem jsou nulové úrokové sazby a deflační tlaky vedoucí k nutnosti aplikace nekonvenční monetární politiky. Třetím problémem je dynamika trhů práce a jejich schopnost absorbovat domácí i zahraniční šoky a možnosti nástrojů monetární politiky ovlivňovat domácí trhy práce v rámci daného institucionálního nastavení.

Cílem projektu je s využitím dynamických stochastických modelů malých otevřených ekonomik ověřit predikční schopnosti těchto modelů pro různé koncepty zahraničního sektoru, modifikovat a ověřit jejich predikční schopnosti pro variantní pojetí nekonvenční monetární politiky a implementovat do modelů tohoto typu vybrané instituce trhů práce, jako je minimální mzda a zdanění práce, a ověřit schopnosti takto modifikovaných modelů predikovat dynamiku trhů práce.

Publications

Total number of publications: 15


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info