Project information
Dlouhověkost včel a její úloha v udržitelném chovu (Dlouhověkost)

Project Identification
QJ1610248
Project Period
4/2016 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Agriculture of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Palacký University, Olomouc
Czech University of Agriculture Prague
Bee Research Institute at Dol

Opylování plodin je závislé na dostupnosti vhodných opylovačů. Včely, které zajišťují většinu opylení, se potýkají s mnoha negativními vlivy, jejichž výsledkem je zhoršené přežívání zimního období, kdy jsou ve včelstvu zastoupeny tzv. zimní, tj. dlouhověké včely. Ztráty včelstev při přezimování dosahují téměř jedné třetiny. Příčinou nejsou pouze klimatické podmínky, ale také celkový fyziologický stav, s kterým se pojí úroveň imunokompetence (schopnost čelit onemocněním), kognitivních funkcí (orientace) a zásoby získané z kvalitní potravy v podzimním období.

V našem projektu se chceme originálně zaměřit na stanovení nových molekulárních markerů dlouhověkosti včel, abychom mohli vyhodnotit zastoupení dlouhověkých včel ve včelstvu v předstihu ještě během podzimu. Tímto přístupem se zatím nikdo nezabýval, pozornost byla vždy věnována až výsledku, tj. úhynu včelstev během zimního období.

Komplexnost projektu je zajištěna účastí čtyř pracovišť, z nichž se výzkumné instituce (Masarykova univerzita, Česká zemědělská univerzita v Praze a Palackého univerzita v Olomouci) budou podílet na laboratorních analýzách a Výzkumný ústav včelařský s.r.o. jako malý podnik zajistí komunikaci se včelařskou základnou, zdroj vzorků a experimentální chovy na vlastních stanovištích. Naší snahou bude analyzovat velký soubor vzorků pro popis signifikantních rozdílů u krátkověkých a dlouhověkých včel, což bude doplněno experimenty s kvalitou včelích příkrmů.

Publications

Total number of publications: 13


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info