Project information

Digitální spektrometrický systému se sadou různých typů scintilátorů (Spektrometr)

Project Identification
MUNI/33/53547/2016
Project Period
5/2016 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics

V současnosti je realizován dvouparametrický dvoucestný digitální spektrometrický systém, který v reálném čase vyhodnocuje tvar odezvy detektoru jaderného záření nesoucí informaci o typu a energii detekované částice. Detektor se může skládat z několika typů scintilátorů. V současné době jsou k dispozici nové typy scintilátorů reagujících na průchod neutronů a gama záření, případně i na zbývající složky jaderného zářené (alfa a beta). Spektrometr může pracovat jak v off-line, tak i on-line režimu. Tvar impulzu vystupujícího z vhodného scintilátoru zesílený fotonásobičem je odlišný pro jednotlivé druhy částic jaderného záření a jednotlivé typy scintilátorů. Rozdíly se pohybují v jednotkách nanosekund. Digitální zpracování je univerzálně použitelné pro všechny typy impulzních detektorů. Předmětem řešení Dílčího projektu bude verifikace a validace stávajícího programového vybavení pro tzv. plastické scintilační materiály a pro tzv. proporcionální detektory. Je třeba validovat funkčnost takto rozšířeného spektrometru měřením v dobře definovaných směsných polích neutronů a gama záření.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info