Project information
Silva Gabreta Monitoring – Realisierung eines grenzüberschreitenden Monitorings von Biodiversität und Wasserhaushalt Silva Gabreta Monitoring – Realizace přeshraničního monitoringu biodiversity a vodního režimu (Silva Gabreta)

Investor logo
Project Identification
INTERREG 26
Project Period
4/2016 - 3/2019
Investor / Pogramme / Project type
Ministry for Regional Development of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Czech University of Agriculture Prague
Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald
Správa Národního parku Šumava
Senckenberg Nature Research Society

Projekt Silva Gabreta umožňuje poprvé v historii realizovat společně připravený přeshraniční monitoring NP Šumava a NP Bavorský les oceněných certifikátem „Transboundary Parks“ a tím fakticky zahájit jednotný program monitoringu biodiversity a přírodních podmínek. Cílem projektu je vytvořit funkční infrastrukturu přeshraniční monitorační sítě a poprvé v historii provést za využití standardizovaných moderních metod monitoring biodiversity lesů, rašelinišť a vod v obou národních parcích. Důležitým cílem projektu je také umožnit sdílení a společné vyhodnocení dat ze společně vytvořené databanky biodiversity.
Zjištěné výsledky budou významným podkladem pro další kroky směřující ke sbližování ochranářského managementu ve společně sdíleném prostoru česko-bavorské Šumavy. Přeshraniční uplatnění standardních metodických postupů umožní vytvoření jednotného souboru dat, který bude hodnotným podkladem pro zkvalitnění ochranářské i vědecké spolupráce sousedících národních parků. Tímto budou překonány obtíže ve sdílení dat a porovnání výsledků získaných v minulosti různými metodami na území dvou různých států. To také povede k významnému zkvalitnění podmínek pro další spolupráci v péči o celé území. Získaná data o biodiversitě území budou cenným podkladem pro ochranářský management i další vědecké poznání přeshraničního území Šumavy. Kromě toho bude z přizpůsobeného a udržitelného využití našeho přírodního dědictví těžit i cestovní ruch. Přeshraniční území Šumavy poskytuje velké množství ekosystémových služeb a průběžný monitoring jejich kvality je nezbytnou součástí zodpovědné správy tohoto území.

Masarykova univerzita (Ústav botaniky a zoologie) se jako partner podílí na monitoringu biodiversity vod v obou národních parcích. Hlavními řešenými úkoly je: dlouhodobý výzkum vodní bioty a prostředí v revitalizovaných potocích v NP Šumava, monitoring biodiversity vodních bezobratlých vrchovištních tůní včetně umělých tůní vybudovaných při revitalizaci narušených vrchovišť a monitoring biodiversity horních částí horských povodí Große Ohe a Vydry, které jsou důležitými vodními útvary v jádrových zónách obou národních parků.

Podrobné informace o projektu jsou k dispozici na stránkách projektu: http://www.silvagabreta.eu/

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info