Publication details

Kolonizace a vývoj společenstva makrozoobentosu v revitalizovaném toku Hučina (NP Šumava)

Investor logo
Title in English Colonisation and development of macroinvertebrate assemblages in the restored Hučina stream (Šumava NP)
Authors

BOJKOVÁ Jindřiška ŠORFOVÁ Vanda VRBA Jaroslav SOLDÁN Tomáš

Year of publication 2018
Type Appeared in Conference without Proceedings
Citation
Description V České republice je převážná většina revitalizací toků zaměřena na stavební úpravu kanalizovaných malých toků za účelem zpomalení odtoku vody z povodí, zlepšení morfologie a heterogenity toků a odstranění migračních bariér, které mají přinést také pozitivní odpověď bioty obývající toky i jejich nivu. Úpravy zahrnují převážně výstavbu klikaté trasy koryta s větší či menší možností přirozené eroze dna a břehů, výstavbu prvků ke zvětšení různorodosti dna a stabilizačních prvků koryta (skluzů, prahů, břehových linií stromů). Reakce bioty na tyto úpravy jsou však monitorovány zřídka a zcela chybí postprojektové vyhodnocení úspěšnosti revitalizací z pohledu vytyčených cílů i použitých metodických přístupů. Náš výzkum zaměřený na dlouhodobý vývoj revitalizovaného toku Hučina a jeho bentických společenstev začal bezprostředně po revitalizaci v listopadu 2014. Přeložený, narovnaný a zahloubený tok Hučiny byl revitalizován vybudováním nového mělkého a širokého koryta, které meandruje v původní trase (a sedimentech) z doby před regulací. Současně bylo staré regulované koryto zasypáno a byly odstraněny meliorace v nivě toku. Výsledky tříleté studie ukazují překvapivě rychlou kolonizaci bezobratlými, i když podmínky jsou pro řadu druhů stále nepříznivé. Krátce po revitalizaci bylo koryto osídleno početným, ale relativně jednoduchým společenstvem bezobratlých a byly opakovaně pozorovány ryby a mihule. Postupem času přibývají druhy se specifickými nároky na prostředí, zatím však chybí organismy vyžadující stabilní hrubý substrát. Druhová bohatost v čase narůstá, abundance je však velmi rozkolísaná a liší se v jednotlivých letech. To je dáno stále nestabilním (jemným) substrátem dna, který je snadno narušován velkými průtoky.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info