Project information

Jan Hus a jeho anglické inspirační zdroje (Jan Hus a Anglie)

Project Identification
MUNI/21/MUT/2017
Project Period
2/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Viklefský a husitský program církevní reformy patří k nejdůkladnějším pozdně středověkým pokusům o překreslení náboženské a politické ideologie a praxe. Přes veškeré dílčí úspěchy při zkoumání husitské recepce Vikefových spisů je stále třeba detailně probádat modality transmise jednotlivých literárních textů. Projekt si proto klade za cíl analyzovat inspirační zdroje žalmového komentáře Jana Husa, který vznikl v souvislosti s Husovou výukou na pražské teologické fakultě kolem roku 1405 a v němž se odráží vliv anglického mystika Richarda Rolle de Hampole (ca. 1300–1349), jenž silně ovlivnil generaci Viklefových následovníků, tzv. lollardů. Hlavním cílem projektu je tedy srovnávací analýza obou textů na základě několika středověkých rukopisných kopií.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info