Project information

Reforma důchodových daní (ReDuD)

Project Identification
MUNI/A/1359/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Důchodové daně, jakožto daně spjaté s ekvivalentním, na ekonomickém zázemí nezávislým, rozložením daňového břemene mezi daňové subjekty dle výše příjmů. V rámci těchto daní však dochází k velice častým novelizacím (již více než 100) promítajícím nesoulad či zastaralost právní úpravy s judikaturními závěry, harmonizačními tendencemi práva Evropské unie či aktuální státní politikou. Cílem projektu pak bude vymezit smysl a účel této daně, tedy především stabilizovat, popsat a určit efektivní a účelné stěžejní konstrukční prvky této daně, jakož se i vypořádat s otázkami právní vědy a praxe vztahující se přímo či zprostředkovaně k těmto konstrukčním prvkům. Tohoto cíle bude dosaženo sběrem, vyhodnocením a následnou konstruktivní analýzou a komparací se zahraničím jednotlivých poznatků zahraničních právních úprav, doktríny a myšlenkových proudů v ucelené výstupy a závěry prezentované na různých vědeckých fórech v tuzemsku i zahraničí, a to jak písemně, tak i formou ústního projevu. V rámci dani z příjmů bude především zapotřebí teologicky vymezit korekční prvky, zakotvit stabilizující normy proti zneužití práva či daňovým podvodům nebo vypořádat otázky spojené s výdaji v oblasti vědy a výzkumu, závislé činnosti či ústavnosti zvolené koncepce skokových zdanění a daňových sankcí dle stávající úpravy. Výše uvedené by pak mělo najít odraz v legislativním záměru k připravovanému sepsání nového zákona o daních z příjmů.

Publications

Total number of publications: 15


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info