Project information

Project information
Návrat k zásadě superficies solo cedit a související instituty (SSC)

Project Identification
MUNI/A/1026/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Ústředním záměrem předkládaného projektu je zkoumání a následné zpracování problematiky návratu superficiální zásady do českého právního řádu. Cílem řešitelů je věnovat se věcněprávním změnám souvisejícím se znovuzaváděním principu superficies solo cedit, jakož i dalším právním institutům k řečenému se vztahujících. České řešení situace nastalé změnou v koncepci vnímání nemovitých věcí bude srovnáváno se způsobem k němuž bylo v obdobné situaci přistoupeno v právním řádu německém, z nějž české právo do značné míry vychází. Výsledkem výzkumu pak bude nejen zhodnocení zvoleného přístupu, ale především nástin možných řešení problematických momentů vzniknuvších v rámci právního spojování budov s pozemky. Konečné návrhy budou založeny na informacích a datech získaných studiem německé odborné literatury a judikatury.

Publications

Total number of publications: 10


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info