Project information

Právo být slyšen ve správním a daňovém řízení (PBSVSADŘ)

Project Identification
MUNI/A/1284/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Záměrem projektu je vytvoření monografie věnující se významné oblasti procesních práv účastníků správního a daňového řízení. Právo být slyšen účastníkům garantuje, že správní (finanční) orgány budou přihlížet k jejich uplatněným námitkám, budou je dostatečně informovat o svých postupech a zejména jim umožní dostatečné míře v řízení uplatnit své argumenty. Na toto oprávnění účastníků navazuje povinnost správních (finančních) orgánů k uplatněným argumentům přihlížet a odpovědně je vyhodnotit, a to jak ve fázi před vydáním rozhodnutí, tak i v odůvodnění rozhodnutí samého. Přestože se jedná o problematiku pro účastníky řízení velmi významnou, v rámci odborné literatury její komplexní zpracování chybí. Záměrem řešitelského týmu složeného ze zástupců katedry správní vědy a správního práva a katedry finančního práva a národního hospodářství je vytvořit komplexní mulitioborové zpracování problematiky práva být slyšen, a to včetně zachycení přesahů mezi nejvýznamnějšími procesy v rámci veřejné správy - správním a daňovým řízením. Tyto procesy se do jisté míry liší právě v míře práv zajištěných účastníkům řízení, a proto se srovnání úpravy správního a daňového řízení jeví jako velmi cenné. Řešitelé předpokládají zkoumaní problematiky nejen v českém prostředí, ale rovněž na úrovni práva EU i Rady Evropy a zaměří svou pozornost i na využití zahraničních zkušeností, a to za pomoci využití příslušné odborné literatury a konzultací zkoumané problematiky se zahraničními odborníky. Zahraniční poznatky by měly být využity k základní komparaci právní úpravy české s úpravou polskou, německou a rakouskou. Výsledkem projektu bude monografie, která umožní získat hlubší orientaci ve zkoumané problematice, a to jak z hlediska teoretických východisek, tak i praktických postupů.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info