Informace o projektu
Právo být slyšen ve správním a daňovém řízení (PBSVSADŘ)

Kód projektu
MUNI/A/1284/2016
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Záměrem projektu je vytvoření monografie věnující se významné oblasti procesních práv účastníků správního a daňového řízení. Právo být slyšen účastníkům garantuje, že správní (finanční) orgány budou přihlížet k jejich uplatněným námitkám, budou je dostatečně informovat o svých postupech a zejména jim umožní dostatečné míře v řízení uplatnit své argumenty. Na toto oprávnění účastníků navazuje povinnost správních (finančních) orgánů k uplatněným argumentům přihlížet a odpovědně je vyhodnotit, a to jak ve fázi před vydáním rozhodnutí, tak i v odůvodnění rozhodnutí samého. Přestože se jedná o problematiku pro účastníky řízení velmi významnou, v rámci odborné literatury její komplexní zpracování chybí. Záměrem řešitelského týmu složeného ze zástupců katedry správní vědy a správního práva a katedry finančního práva a národního hospodářství je vytvořit komplexní mulitioborové zpracování problematiky práva být slyšen, a to včetně zachycení přesahů mezi nejvýznamnějšími procesy v rámci veřejné správy - správním a daňovým řízením. Tyto procesy se do jisté míry liší právě v míře práv zajištěných účastníkům řízení, a proto se srovnání úpravy správního a daňového řízení jeví jako velmi cenné. Řešitelé předpokládají zkoumaní problematiky nejen v českém prostředí, ale rovněž na úrovni práva EU i Rady Evropy a zaměří svou pozornost i na využití zahraničních zkušeností, a to za pomoci využití příslušné odborné literatury a konzultací zkoumané problematiky se zahraničními odborníky. Zahraniční poznatky by měly být využity k základní komparaci právní úpravy české s úpravou polskou, německou a rakouskou. Výsledkem projektu bude monografie, která umožní získat hlubší orientaci ve zkoumané problematice, a to jak z hlediska teoretických východisek, tak i praktických postupů.

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info