Project information
Prameny novověké vědy (PRNOVE)

Project Identification
MUNI/G/0835/2016
Project Period
3/2017 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Science
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Education

Cílem projektu je zpřístupnění několika významných děl z dějin novověké vědy odborné i širší veřejnosti v podobě komentovaných překladů, které budou doplněny vysvětlujícími úvody a předmluvami. Projekt se zaměřuje zejména na překlady spisů ze 17. století, které představují mimořádnou překladatelskou výzvu, neboť jsou psány latinsky nebo barokními formami národních jazyků, byly formulovány pro specifický čtenářský kontext a obsahují současně matematické, filosofické i teologické pasáže. Taková díla je možné překládat jen na základě kolektivní spolupráce přírodovědců, historiků a didaktiků přírodních věd, filologů a historiků filosofie. Naším záměrem není ani popularizace vědy, ani samoúčelné zpřítomňování historicky překonaného vědění. Namísto pouhého připomenutí faktů a vyprávění životopisných anekdot chceme systematicky představit kontext, původ, cíle, metody a recepci překládaných děl. Věříme, že takto dynamicky představená vědecká praxe minulosti může být atraktivní i pro současné čtenáře z humanitních i přírodovědných fakult a připomene jim, že moderní humanitní obory i moderní přírodní vědy se přes všechny dílčí odlišnosti podílejí na stejném epistemologickém projektu. Přehled překládaných spisů: 1) výbor z Keplerova spisu Astronomia nova (1609); 2) výbor z několika Newtonových textů (Philosophiae naturalis principia mathematica (1687); Opticks (1704); vybraná korespondence); 3) překlad Galileova spisu Il saggiatore (1623); 4) překlad spisu Bertranda de Fontenelle Entretiens sur la pluralité des mondes (1686); 5) výbor ze spisu Jacoba Bernoulliho Ars conjectandi (1713).

Publications

Total number of publications: 27


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info