Project information
Vývoj multiparametrického testu nové generace pro predikci rizika rekurence kolorektální neoplázie

Project Identification
17-31909A (kod CEP: NV17-31909A)
Project Period
4/2017 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
Central Military Hospital Praha
Genomac Internationals, s.r.o.

V letech 2017 – 2020 bude vyšetřeno 200 pacientů s odstraněnými adenomy >10 mm. Za asistence endoskopisty bude v rizikových oblastech adenomu provedeno histopatologické hodnocení a molekulární vyšetření intratumorové heterogenity a klonálních profilů s využitím panelu genů obsahující frekventně mutované geny (KRAS, TP53, PIK3CA, APC). Bude stanovena míra heterogenity na základě výskytu a kvantifikace sledovaných mutací (skóre 1 – 5). Následně budou pacienti kolonoskopicky sledováni v jednoletém intervalu. U rizikových pacientů (vysoký stupeň dysplázie, vysoké skóre heterogenity, rekurence adenomů) a vybraných kontrolních subjektů bude provedeno rozsáhlé profilování somatických mutací cíleným „multitarget“ sekvenováním technologií NGS (sekvenování nové generace). Cílem projektu je provedení statistické analýzy za účelem vytipování kandidátních genů pro predikci rekurence kolorektální neoplázie po endoskopické terapii a detailní charakterizace topografické heterogenity adenomů se stanovením doporučení pro odběr bioptických vzorků.

Publications

Total number of publications: 10


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info