Project information
New Public Governance, co-production and hybridity phenomenon

Project Identification
MUNI/A/1018/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Prebiehajúca transformácia horizontálnych medzisektorových väzieb pri poskytovaní verejných služieb je diskutovanou témou nielen v anglo-saskom prostredí. New Public Governance, co-production a hybridizácia sú vysoko aktuálnym a doposiaľ dostatočne neprebádaným fenoménom i v (post-)tranzitívnych ekonomikách. Existencia mixu poskytovateľov verejných služieb a rôznych hybridných modelov prináša nové problémové otázky vyžadujúce systémové riešenia v teoretickej i praktickej rovine. Tie budú predmetom skúmania projektu zameraného na podporu dielčích výskumných zámerov, v rámci ktorých študenti doktorského a magisterského štúdia realizujú výskum pod vedením svojich školiteľov a ďalších akademických pracovníkov zapojených do projektu v roli mentorov a supervízorov. Relatívne široké spektrum výskumných tém zodpovedá aktuálnym trendom v oblasti výskumu verejného a neziskového sektora. Na ich riešení sa podieľajú študenti a akademici z Katedry verejnej ekonómie a Katedry aplikovanej matematiky a informatiky. Integrálne uchopenie daných tematických okruhov prostredníctvom parciálnych výskumov riešených v rámci diplomových a dizertačných prác napomôže tímu v danom zložení pri tvorbe návrhu budúceho spoločného vedecko-výskumného zámeru (napr. GAČR, TAČR, Interreg a pod.). Transfer vedomostí a skúseností od senior researcherov k začínajúcim výskumníkom prispeje k zvýšeniu motivácie študentov doktorského i magisterského stupňa štúdia k ďalšiemu bádaniu, ako i publikovaniu výsledkov realizovaných dielčich štúdií.

Publications

Total number of publications: 14


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info