Project information

Identifikace a trvalá dokumentace kulturní, krajinné a sídelní paměti obce – na příkladu zaniklých sídel Moravy a Slezska

Project Identification
DG18P02OVV070
Project Period
3/2018 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Culture of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics
Cooperating Organization
The Academy of Sciences of the Czech Republic
Mendel University in Brno

Návrh projektu reaguje na obecný fenomén mizejícího svědectví o podobě české kulturní krajiny, jež byla v průběhu několika poválečných desetiletí postižena radikální transformací, a zabývá se její rolí v historické paměti místních obyvatel. Tato problematika bude v projektu zdokumentována a prezentována na příkladu zaniklých sídel v českém pohraničí, které jsou jedním z charakteristických projevů poválečné transformace české krajiny a zároveň prostorem plnícím významnou funkci míst paměti. Pro pochopení všech souvislostí sledovaného problému (příčiny zániku sídel, současné funkce sídla, vlivu na dynamiku krajiny, reflexe ve vnímání místních obyvatel, role lokální identity apod.) a pro komplexní interpretaci těchto jevů a procesů je nutné aplikovat interdisciplinární přístup založený na teoretických východiscích a metodách společenskovědních a přírodovědných disciplín. Návazně také využití IT technologií jako je vývoj a programování webových aplikací, vč. interaktivních map či grafická prezentace výstupů, vč. 3D tisků.

Cíli řešení projektu jsou:

  • tvorba databáze sídel zaniklých po II. světové válce na území Moravy a Slezska a jejich kategorizace,
  • analýza a hodnocení současných funkcí zaniklých sídel v krajině, jejich role jako místa v historické paměti včetně identifikace úlohy těchto pamětních míst jako prostoru různých společenských aktivit,
  • vizualizace zaniklých sídel v souhrnném mapovém podkladu (vytvoření interaktivní mapy zaniklých sídel Moravy a Slezska)
  • detailní vizualizace změn sídelní a krajinné struktury ve vybraných mikroregionech (vytvoření map se specializovaným obsahem),
  • výběr reprezentativních území pro identifikaci a trvalou dokumentaci obrazu krajiny bezprostředně před, v průběhu zániku sídla a následného vývoje krajiny formou tzv. Moderní kroniky obce, včetně vytvoření 3D vizualiazce.
  • tvorba webové aplikace Moderní kronika obce s univerzálním použitím pro všechny obce,
  • tvorba certifikované metodiky pro přípravu výstavy o zaniklých sídlech,
  • sestavení metodiky tvorby Moderní kroniky obce pro knihovníky, učitele, samosprávu a místní spolky (manuál k webové aplikaci),
  • prezentace a popularizace výsledků výzkumu a vytvořených podkladů v regionech a ve výuce.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info