Project information

Project information
Zdraví a práce (ZAP)

Project Identification
MUNI/A/1270/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Pracovní právo bývá vnímáno jako právo ochranářské. Jednou ze základních zásad pracovního práva je zásada bezpečných a zdraví neohrožujících pracovních podmíne. Trdým jádrem pracovního práva se proto stává oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Faktor "zdraví" v pracovním právu proto hraje podstatnou roli při samotném utváření i realizaci vztahu při výkonu závislé práce a bezprostředně ovlivňuje kompletně nejen pracovní podmínky, ale i samotnou činnost zaměstnavatele (podnikatele).Ochrana života a zdraví má v struktuře pracovního práva výsostné postavení, prozařující do téměř všech oblastí úpravy výkonu závislé práce, od BOZP přes pracovní dobu po odměňování.

Přes zcela zřejmé dlouhodobé zacílení pracovněprávní úpravy na ochranu života a zdraví zaměstnanců existuje i dnes v předmětné oblasti regulace mnoho problematických aspektů a nedořešených otázek, jež mají dalekosáhlé negativní dopady do sféry účastníků pracovněprávního vztahu, a co víc, někdy i do celkové úrovně ochrany života a zdraví na českých pracovištích.

Cílem plánovaného specifického výzkumu je najít a prozkoumat aktuální palčivé problémy právní úpravy související s ochranou zdraví pracujících osob, seznámit se závěry tohoto zkoumání širokou veřejnost a přispět tím do debaty ohledně dalšího vývoje právní regulace (včetně její možné změny). Pozornosti neujde diskuse na konkrétními souvislostmi faktoru zdraví pro výkon práce, jako jsou pracovnělékařské služby a ne/záváznost zdravotního posudku, převedení na jinou práci, skončení pracovního poměru, náklady spojené s převedením a pod. .Nedílnou součástí tvůrčího přístupu řešitelského týmu představují úvahy de lege feranda směřující k optimalizací právní úpravy s ohledem na zkoumanou problematiku.

Projektový tým se nebude zaměřovat pouze na obecný popis faktoru zdraví v pracovním právu, ale právě v souvislosti s propojením celého právního řádu a postavením pracovního práva jako systémové součásti právního řádu České republiy i na dopady a souvislosti v jiných právních odvětvích, jako je např. právo sociální zabezpečení.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info