Project information

Aktuální problémy mediálního výzkumu III

Project Identification
MUNI/A/1216/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Projekt je zaměřen na vybrané aktuální problémy mediálního výzkumu a zahrnuje v sobě několik dílčích výzkumů, které spojuje důraz na proměnu mediálního prostředí spolu s nutností tyto změny reflektovat, důraz na důležitost médií v každodennosti a jejich roli v procesu získávání informací a formování veřejného mínění – zejména se zaměřením na informace politické a zpravodajské. Projekt svým záběrem pokrývá samotné tvůrce mediálních obsahů (novináře a politiky), mediální obsahy (zpravodajské i politické obsahy tvořené v tradičních médiích i na online sociálních sítích), i praxe samotných příjemců obsahů či uživatelů médií. Projekt tak má ambice na dílčích výzkumech popsat současné proměny na poli komunikace a médií – a to specificky například na výzkumu voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, na výzkumu prezidentských voleb, a na výzkumu tzv. migrační krize. Projekt navazuje na stávající výzkumné aktivity probíhající na KMSŽ a zahrnuje jak sběry dat, tak zejména analýzu kvalitativních a kvantitativních dat ze všech tří oblastí: obsahy médií, data od tvůrců obsahů v tradičních médiích i tvůrců online obsahů (např. novináři, politici) a příjemce těchto obsahů a uživatele médií. Cílem projektu je zejména podpora doktorských výzkumníků a dalších magisterských studentů v jejich výzkumných aktivitách. Projekt v sobě zároveň propojuje mediálně-vědní, politologické a psychologické akcenty. Výstupem z projektu budou rukopisy určené pro odborná recenzovaná periodika, účast na konferencích, výzkumná zpráva z dílčí části výzkumu a odborný workshop, na němž budou členové výzkumného týmu (a případně další podpoření studenti) prezentovat základní zjištění jejich výzkumu.

Publications

Total number of publications: 8


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info